Detailed recap of all games for Scandinavian Open [SCO_07]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Scandinavian Open" (10th edition)
February-2007 Copenhague Denmark
52 Players from 11 Countries 122 games played
Winner : peter STRUIJF 2nd : bo SIEMSEN3rd : toby PILLING

Round 1 (2007-02-23)

olav HEIE ::: beats ... christopher HOPPER
patrik MANLIG ::: beats ... ulric SCHWELA
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... robert MAGLICA
jes TOUVDAL ::: beats ... erik LEANDER
ola NYGåRDS ::: beats ... tomas DAVIDSSON
martin SVäRD ::: beats ... mattias LAAKSO
bo SIEMSEN ::: beats ... martin KRISTENSEN
melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... eivind TRONDSEN (Def.,A) in RPT 4 Transylvania 6-5000
peter STRUIJF ::: beats ... daniel KALMAN
kenneth KNUDSEN ::: beats ... jeroen VERHEIJ
josh KALMAN ::: beats ... jacob PHILLIPSEN
conny GESER ::: beats ... johan SAHLIN
michael HEMMINGSEN ::: beats ... torgeir SÆVERAAS
klas MALMSTROM ::: beats ... thomas HARJO
william HANSON ::: beats ... matts DAGERHäLL
mattias RöNNBLOM ::: beats ... lars-petter SIMONSEN
andreas CARLSSON ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
ran SHILOAH ::: beats ... henrik SANNESSON
vesa VIRRI ::: beats ... G. TOURNEMIRE
enrico CATANZARO ::: beats ... armin DEPPE
toby PILLING ::: beats ... daniel QVARFORDT
lars THURING ::: beats ... albert VAN POPPEL
michiel OTTEN ::: beats ... philippe ROHMER
alan SMEE ::: beats ... hans BUGGE
roger SJöGREN ::: beats ... Pär WORBIS

Round 2 (2007-02-23)

thomas HARJO ::: beats ... johan SAHLIN
bo SIEMSEN ::: beats ... vesa VIRRI
roger SJöGREN ::: beats ... ran SHILOAH
ola NYGåRDS ::: beats ... josh KALMAN
michael HEMMINGSEN ::: beats ... michiel OTTEN
toby PILLING ::: beats ... klas MALMSTROM
lars-petter SIMONSEN ::: beats ... mattias LAAKSO
mattias RöNNBLOM ::: beats ... martin SVäRD
daniel KALMAN ::: beats ... G. TOURNEMIRE
eivind TRONDSEN ::: beats ... armin DEPPE
martin KRISTENSEN ::: beats ... henrik SANNESSON
daniel QVARFORDT ::: beats ... ulric SCHWELA
jeroen VERHEIJ ::: beats ... erik LEANDER
albert VAN POPPEL ::: beats ... Pär WORBIS
patrik MANLIG ::: beats ... boudewijn VAN SCHALKWIJK
christopher HOPPER ::: beats ... jacob PHILLIPSEN
philippe ROHMER ::: beats ... hans BUGGE
alan SMEE ::: beats ... conny GESER
robert MAGLICA ::: beats ... matts DAGERHäLL
torgeir SÆVERAAS ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
andreas CARLSSON ::: beats ... jes TOUVDAL
kenneth KNUDSEN ::: beats ... olav HEIE
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... william HANSON (Att.,X) in 122 Extracurricular Activity
enrico CATANZARO ::: beats ... lars THURING
peter STRUIJF ::: beats ... tomas DAVIDSSON

Round 3 (2007-02-23)

mattias RöNNBLOM ::: beats ... torgeir SÆVERAAS
bo SIEMSEN ::: ties w/ ... toby PILLING
kenneth KNUDSEN ::: beats ... roger SJöGREN
lars-petter SIMONSEN ::: beats ... daniel KALMAN
enrico CATANZARO ::: beats ... ola NYGåRDS
erik LEANDER ::: beats ... matts DAGERHäLL
Pär WORBIS ::: beats ... tomas DAVIDSSON
josh KALMAN ::: beats ... martin SVäRD
johan SAHLIN ::: beats ... mattias LAAKSO
niels LARSEN ::: beats ... jacob PHILLIPSEN
klas MALMSTROM ::: beats ... michiel OTTEN
philippe ROHMER ::: beats ... robert MAGLICA
melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... alan SMEE (Def.,A) in SP142 To No Avail
eivind TRONDSEN ::: beats ... vesa VIRRI
jes TOUVDAL ::: beats ... daniel QVARFORDT
armin DEPPE ::: beats ... hans BUGGE
olav HEIE ::: beats ... william HANSON
michael HEMMINGSEN ::: beats ... patrik MANLIG
albert VAN POPPEL ::: beats ... ran SHILOAH
lars THURING ::: beats ... conny GESER
jeroen VERHEIJ ::: beats ... thomas HARJO
henrik SANNESSON ::: ties w/ ... ulric SCHWELA
G. TOURNEMIRE ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
peter STRUIJF ::: beats ... andreas CARLSSON
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... christopher HOPPER

Round 4 (2007-02-23)

lars THURING ::: beats ... lars-petter SIMONSEN
roger SJöGREN ::: beats ... albert VAN POPPEL
torgeir SÆVERAAS ::: beats ... michiel OTTEN
ola NYGåRDS ::: beats ... jes TOUVDAL
hans BUGGE ::: beats ... ulric SCHWELA
daniel QVARFORDT ::: beats ... armin DEPPE
bo SIEMSEN ::: beats ... boudewijn VAN SCHALKWIJK
alan SMEE ::: beats ... andreas CARLSSON
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... enrico CATANZARO (Att.,A) in SP133 Old Hickory's Path
ran SHILOAH ::: beats ... erik LEANDER
william HANSON ::: beats ... martin KRISTENSEN
daniel KALMAN ::: beats ... martin SVäRD
G. TOURNEMIRE ::: beats ... conny GESER
mattias RöNNBLOM ::: beats ... michael HEMMINGSEN
thomas HARJO ::: beats ... Pär WORBIS
tomas DAVIDSSON ::: beats ... jeroen VERHEIJ
johan SAHLIN ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
niels LARSEN ::: beats ... mattias LAAKSO
vesa VIRRI ::: beats ... christopher HOPPER
eivind TRONDSEN ::: beats ... josh KALMAN
patrik MANLIG ::: beats ... olav HEIE
toby PILLING ::: beats ... philippe ROHMER
henrik SANNESSON ::: beats ... matts DAGERHäLL
peter STRUIJF ::: beats ... kenneth KNUDSEN

Round 5 (2007-02-23)

ulric SCHWELA ::: beats ... matts DAGERHäLL
jes TOUVDAL ::: beats ... william HANSON
lars-petter SIMONSEN ::: beats ... vesa VIRRI
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... mattias LAAKSO
albert VAN POPPEL ::: ties w/ ... torgeir SÆVERAAS
olav HEIE ::: beats ... G. TOURNEMIRE
christopher HOPPER ::: beats ... erik LEANDER
peter STRUIJF (Att.,X) ::: beats ... melvin FALK (Def.,A) in J103 Lenin's Sons
ran SHILOAH ::: beats ... daniel QVARFORDT
conny GESER ::: beats ... armin DEPPE
patrik MANLIG ::: beats ... roger SJöGREN
niels LARSEN ::: beats ... johan SAHLIN
bo SIEMSEN ::: beats ... enrico CATANZARO
Pär WORBIS ::: beats ... jeroen VERHEIJ
philippe ROHMER ::: beats ... daniel KALMAN
alan SMEE ::: beats ... ola NYGåRDS
tomas DAVIDSSON ::: beats ... thomas HARJO
henrik SANNESSON ::: ties w/ ... michiel OTTEN
eivind TRONDSEN ::: beats ... kenneth KNUDSEN
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... josh KALMAN
toby PILLING ::: beats ... mattias RöNNBLOM
lars THURING ::: beats ... andreas CARLSSON
martin SVäRD ::: beats ... hans BUGGE