Detailed recap of all games for Scandinavian Open [SCO_06]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Scandinavian Open" (9th edition)
February-2006 Copenhague Denmark
40 Players from 9 Countries 96 games played
Winner : peter STRUIJF 2nd : toby PILLING3rd : mattias RöNNBLOM

Round 1 (2006-02-22)

roger SJöGREN ::: beats ... chris AGER
michiel OTTEN ::: beats ... peter RASMUSSEN
andreas CARLSSON ::: beats ... armin DEPPE
lars THURING ::: beats ... thomas HARJO
kenneth KNUDSEN ::: beats ... michael HEMMINGSEN
ola NYGåRDS ::: beats ... matts DAGERHäLL
Pär WORBIS ::: beats ... bo SIEMSEN
toby PILLING ::: beats ... patrick DALE
chris MAZZEI ::: beats ... tomas DAVIDSSON
klas MALMSTROM (Att.,X) ::: beats ... melvin FALK (Def.,A) in HP13 Radio Wars
robert MAGLICA ::: ties w/ ... enrico CATANZARO
olav HEIE ::: beats ... albert VAN POPPEL in J 98 Lend-Lease Attack
martin SVäRD ::: beats ... derek WARD
patrik MANLIG ::: beats ... olle GUSTAFSSON
martin HOUMøLLER ::: beats ... torgeir SÆVERAAS
hans BUGGE ::: beats ... jes TOUVDAL
janusz MAXE ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
mattias RöNNBLOM ::: beats ... henrik SANNESSON
peter STRUIJF ::: beats ... daniel QVARFORDT

Round 2 (2006-02-22)

olle GUSTAFSSON ::: beats ... derek WARD
tomas DAVIDSSON ::: beats ... robert MAGLICA
michiel OTTEN ::: beats ... martin HOUMøLLER
kenneth KNUDSEN ::: beats ... martin SVäRD
daniel QVARFORDT ::: beats ... armin DEPPE
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... henrik SANNESSON
jes TOUVDAL ::: beats ... michael HEMMINGSEN
hans BUGGE ::: beats ... olav HEIE
klas MALMSTROM ::: beats ... patrik MANLIG
bo SIEMSEN ::: beats ... enrico CATANZARO
torgeir SÆVERAAS ::: beats ... peter RASMUSSEN
andreas CARLSSON ::: beats ... ola NYGåRDS
albert VAN POPPEL ::: beats ... lars-petter SIMONSEN
roger SJöGREN ::: beats ... Pär WORBIS
matts DAGERHäLL ::: beats ... thomas HARJO
toby PILLING ::: beats ... chris MAZZEI
mattias RöNNBLOM ::: beats ... janusz MAXE
peter STRUIJF ::: beats ... lars THURING
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... chris AGER (Att.,A) in DB049 Wetlet
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... patrick DALE

Round 3 (2006-02-22)

martin SVäRD ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
jes TOUVDAL ::: beats ... martin HOUMøLLER
daniel QVARFORDT ::: beats ... olav HEIE
roger SJöGREN ::: beats ... michiel OTTEN
bo SIEMSEN ::: beats ... ola NYGåRDS
kenneth KNUDSEN ::: beats ... Pär WORBIS
patrik MANLIG ::: beats ... torgeir SÆVERAAS
mattias RöNNBLOM ::: beats ... klas MALMSTROM
henrik SANNESSON ::: ties w/ ... thomas HARJO
michael HEMMINGSEN ::: beats ... peter RASMUSSEN
derek WARD ::: beats ... armin DEPPE
patrick DALE ::: beats ... robert MAGLICA
albert VAN POPPEL ::: beats ... tomas DAVIDSSON
peter STRUIJF ::: beats ... hans BUGGE
chris MAZZEI ::: beats ... matts DAGERHäLL
lars-petter SIMONSEN ::: beats ... chris AGER
janusz MAXE (Att.,A) ::: beats ... melvin FALK (Def.,X) in HP14 Cracking Skulls
enrico CATANZARO ::: beats ... lars THURING
olle GUSTAFSSON ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
toby PILLING ::: beats ... andreas CARLSSON

Round 4 (2006-02-22)

olle GUSTAFSSON ::: beats ... hans BUGGE
lars THURING ::: beats ... patrick DALE
peter STRUIJF ::: ties w/ ... toby PILLING
patrik MANLIG ::: beats ... jes TOUVDAL
martin SVäRD ::: beats ... michiel OTTEN
janusz MAXE ::: beats ... lars-petter SIMONSEN
daniel QVARFORDT ::: beats ... albert VAN POPPEL
olav HEIE ::: beats ... matts DAGERHäLL
Pär WORBIS ::: beats ... enrico CATANZARO
martin HOUMøLLER ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... torgeir SÆVERAAS
melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... chris MAZZEI (Def.,A) in SP124 Expelling the Guards
armin DEPPE ::: beats ... henrik SANNESSON
thomas HARJO ::: ties w/ ... chris AGER
bo SIEMSEN ::: beats ... roger SJöGREN
michael HEMMINGSEN ::: beats ... derek WARD
ola NYGåRDS ::: beats ... tomas DAVIDSSON
mattias RöNNBLOM ::: beats ... kenneth KNUDSEN

Round 5 (2006-02-22)

peter STRUIJF ::: beats ... mattias RöNNBLOM
hans BUGGE ::: beats ... Pär WORBIS
henrik SANNESSON ::: beats ... chris AGER
lars THURING ::: beats ... albert VAN POPPEL
martin SVäRD ::: beats ... patrik MANLIG
torgeir SÆVERAAS ::: beats ... derek WARD
enrico CATANZARO ::: beats ... tomas DAVIDSSON
olav HEIE ::: beats ... martin HOUMøLLER
roger SJöGREN ::: beats ... olle GUSTAFSSON
armin DEPPE ::: beats ... matts DAGERHäLL
toby PILLING ::: beats ... kenneth KNUDSEN
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... patrick DALE
melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... michiel OTTEN (Def.,A) in SP127 Bleed Gurkha Bleed!
daniel QVARFORDT ::: ties w/ ... janusz MAXE
jes TOUVDAL ::: beats ... chris MAZZEI
bo SIEMSEN ::: beats ... klas MALMSTROM
andreas CARLSSON ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
ola NYGåRDS ::: beats ... lars-petter SIMONSEN
thomas HARJO ::: beats ... robert MAGLICA