Detailed recap of all games for Scandinavian Open [SCO_04]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Scandinavian Open" (7th edition)
February-2004 Copenhague Denmark
42 Players from 9 Countries 124 games played
Winner : bjarne MARELL 2nd : toby PILLING3rd : patrik MANLIG

Round 1 (2004-02-01)

toby PILLING ::: beats ... bo SIEMSEN
claes-erik RYDBERG ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
G. TOURNEMIRE ::: beats ... hans BUGGE
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... jerry ADAMSSON (Att.,X) in MP 3 Holy Ground
martin HOUMøLLER ::: beats ... chris MAZZEI
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... ola NYGåRDS
peter STRUIJF ::: beats ... olle GUSTAFSSON
daniel KALMAN ::: beats ... derek WARD
patrik MANLIG ::: beats ... josh KALMAN
william HANSON ::: beats ... klas MALMSTROM
peder LEVINSKY ::: beats ... andreas CARLSSON
lars THURING ::: beats ... stefan ZETTERHOLM
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... magnus HINDSBERGER
jes TOUVDAL ::: beats ... marius HALSøR
lars KLYSNER ::: beats ... stephen BURLEIGH
bjarne MARELL ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN
mattias RöNNBLOM ::: beats ... bjørn HALVORSEN
matts DAGERHäLL ::: beats ... P. NILSSON
johan SAHLIN ::: beats ... Pär WORBIS
olav HEIE ::: beats ... michael HEMMINGSEN
robert MAGLICA ::: beats ... martin SVäRD

Round 2 (2004-02-01)

olav HEIE ::: beats ... christopher LIEWENDAHL
stephen BURLEIGH ::: beats ... Pär WORBIS
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... olle GUSTAFSSON
klas MALMSTROM ::: beats ... andreas CARLSSON
chris MAZZEI ::: beats ... marius HALSøR
bjørn HALVORSEN ::: beats ... stefan ZETTERHOLM
P. NILSSON ::: beats ... hans BUGGE
martin SVäRD ::: beats ... ola NYGåRDS
daniel KALMAN ::: beats ... matts DAGERHäLL
magnus HINDSBERGER ::: beats ... derek WARD
peder LEVINSKY ::: beats ... peter STRUIJF
jes TOUVDAL ::: beats ... martin HOUMøLLER
patrik MANLIG ::: beats ... robert MAGLICA
jerry ADAMSSON ::: beats ... josh KALMAN
mattias RöNNBLOM ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
claes-erik RYDBERG ::: beats ... G. TOURNEMIRE
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... william HANSON (Att.,X) in OAF 2 Tiger's Roar
johan SAHLIN ::: beats ... bo SIEMSEN
toby PILLING ::: beats ... lars KLYSNER
bjarne MARELL ::: beats ... lars THURING
michael HEMMINGSEN ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN

Round 3 (2004-02-01)

hans BUGGE ::: beats ... Pär WORBIS
daniel KALMAN ::: beats ... peder LEVINSKY
josh KALMAN ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... lars THURING
derek WARD ::: beats ... olle GUSTAFSSON
P. NILSSON ::: beats ... jerry ADAMSSON
martin SVäRD ::: beats ... martin HOUMøLLER
chris MAZZEI ::: beats ... robert MAGLICA
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... claes-erik RYDBERG (Att.,X) in HP 8 Ligneuville Halt
G. TOURNEMIRE ::: beats ... bo SIEMSEN
william HANSON ::: beats ... stephen BURLEIGH
patrik MANLIG ::: beats ... olav HEIE
toby PILLING ::: beats ... jes TOUVDAL
peter STRUIJF ::: beats ... bjørn HALVORSEN
bjarne MARELL ::: beats ... mattias RöNNBLOM
michael HEMMINGSEN ::: beats ... johan SAHLIN
matts DAGERHäLL ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
klas MALMSTROM ::: beats ... magnus HINDSBERGER
lars KLYSNER ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
andreas CARLSSON ::: beats ... marius HALSøR
ola NYGåRDS ::: beats ... stefan ZETTERHOLM

Round 4 (2004-02-01)

Pär WORBIS ::: beats ... martin HOUMøLLER
hans BUGGE ::: beats ... marius HALSøR
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... jerry ADAMSSON
G. TOURNEMIRE ::: beats ... patrik MANLIG
josh KALMAN ::: beats ... stephen BURLEIGH
ola NYGåRDS ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... daniel KALMAN (Att.,A) in HP12 Kicked Autz
bjarne MARELL ::: beats ... toby PILLING
chris MAZZEI ::: beats ... matts DAGERHäLL
peder LEVINSKY ::: beats ... michael HEMMINGSEN
olav HEIE ::: beats ... martin SVäRD
bo SIEMSEN ::: beats ... stefan ZETTERHOLM
mattias RöNNBLOM ::: beats ... jes TOUVDAL
andreas CARLSSON ::: beats ... bjørn HALVORSEN
johan SAHLIN ::: beats ... christopher LIEWENDAHL
peter STRUIJF ::: beats ... william HANSON
klas MALMSTROM ::: beats ... P. NILSSON
olle GUSTAFSSON ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN
claes-erik RYDBERG ::: beats ... lars KLYSNER
magnus HINDSBERGER ::: beats ... robert MAGLICA
derek WARD ::: beats ... lars THURING

Round 5 (2004-02-01)

rene yssing RASMUSSEN ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
olav HEIE ::: beats ... klas MALMSTROM
patrik MANLIG ::: beats ... peder LEVINSKY
marius HALSøR ::: beats ... stefan ZETTERHOLM
bjarne MARELL (,A) ::: beats ... melvin FALK (,X) in CH149 Final Embrace
michael HEMMINGSEN ::: beats ... andreas CARLSSON
olle GUSTAFSSON ::: beats ... matts DAGERHäLL
peter STRUIJF ::: beats ... mattias RöNNBLOM
bjørn HALVORSEN ::: beats ... martin HOUMøLLER
lars KLYSNER ::: beats ... P. NILSSON
ola NYGåRDS ::: beats ... magnus HINDSBERGER
jes TOUVDAL ::: beats ... derek WARD
claes-erik RYDBERG ::: beats ... chris MAZZEI
lars THURING ::: beats ... jerry ADAMSSON
bo SIEMSEN ::: beats ... stephen BURLEIGH
johan SAHLIN ::: beats ... daniel KALMAN
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... josh KALMAN
robert MAGLICA ::: beats ... Pär WORBIS
hans BUGGE ::: beats ... william HANSON
martin SVäRD ::: beats ... christopher LIEWENDAHL
toby PILLING ::: beats ... G. TOURNEMIRE

Round 6 (2004-02-01)

martin SVäRD ::: beats ... jes TOUVDAL
martin HOUMøLLER ::: ties w/ ... stephen BURLEIGH
claes-erik RYDBERG ::: beats ... olav HEIE
rene yssing RASMUSSEN ::: beats ... matts DAGERHäLL
lars THURING ::: beats ... bjørn HALVORSEN
Pär WORBIS ::: beats ... stefan ZETTERHOLM
olle GUSTAFSSON ::: beats ... jerry ADAMSSON
P. NILSSON ::: beats ... magnus HINDSBERGER
mattias RöNNBLOM ::: beats ... peder LEVINSKY
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... klas MALMSTROM
patrik MANLIG ::: beats ... ola NYGåRDS
josh KALMAN ::: beats ... derek WARD
william HANSON ::: beats ... bo SIEMSEN
marius HALSøR ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
G. TOURNEMIRE ::: beats ... johan SAHLIN
toby PILLING (Def.,X) ::: beats ... melvin FALK (Att.,A) in SP108 Searing Soltau
andreas CARLSSON ::: beats ... robert MAGLICA
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... hans BUGGE
lars KLYSNER ::: beats ... daniel KALMAN