Detailed recap of all games for Scandinavian Open [SCO_03]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Scandinavian Open" (6th edition)
February-2003 Copenhague Denmark
42 Players from 8 Countries 122 games played
Winner : toby PILLING 2nd : melvin FALK3rd : claes-erik RYDBERG

Round 1 (2003-02-01)

bo SIEMSEN ::: ties w/ ... martin HOUMøLLER
lars THURING ::: beats ... lars KLYSNER
derek WARD ::: beats ... jakob NøRGAARD
bjørn HALVORSEN ::: beats ... andreas CARLSSON
derek TOCHER ::: beats ... martin SVäRD
janusz MAXE ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN
claes-erik RYDBERG ::: beats ... peder LEVINSKY
marius HALSøR ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
peter RASMUSSEN ::: beats ... daniel QVARFORDT
william HANSON ::: beats ... kenneth KNUDSEN
hans BUGGE ::: beats ... jerry ADAMSSON
melvin FALK (Att.,A) ::: beats ... luis CALCADA (Def.,X) in GD 7 The One Hundredth
mikael SIEMSEN ::: beats ... magnus HINDSBERGER
toby PILLING ::: beats ... andy HERSHEY
fermin RETAMERO ::: beats ... robert MAGLICA
shaun CARTER ::: beats ... klas MALMSTROM
bjarne MARELL ::: beats ... uffe MøLLER
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... henrik SANNESSON
jes TOUVDAL ::: beats ... stephen BURLEIGH
mattias RöNNBLOM ::: ties w/ ... Pär WORBIS

Round 2 (2003-02-01)

michael HASTRUP-LETH ::: beats ... mikael SIEMSEN
peder LEVINSKY ::: beats ... daniel QVARFORDT
andy HERSHEY ::: beats ... jerry ADAMSSON
melvin FALK (Att.,A) ::: beats ... derek WARD (Def.,X) in GD 7 The One Hundredth
william HANSON ::: beats ... derek TOCHER
kenneth KNUDSEN ::: beats ... klas MALMSTROM
rene yssing RASMUSSEN ::: beats ... martin SVäRD
bjarne MARELL ::: beats ... jes TOUVDAL
luis CALCADA ::: beats ... robert MAGLICA
lars KLYSNER ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
jakob NøRGAARD ::: beats ... uffe MøLLER
martin HOUMøLLER ::: beats ... Pär WORBIS
peter RASMUSSEN ::: beats ... shaun CARTER
andreas CARLSSON ::: beats ... henrik SANNESSON
claes-erik RYDBERG ::: beats ... bjørn HALVORSEN
marius HALSøR ::: beats ... christopher LIEWENDAHL
hans BUGGE ::: beats ... lars THURING
toby PILLING ::: beats ... martin KRISTENSEN
mattias RöNNBLOM ::: beats ... bo SIEMSEN
magnus HINDSBERGER ::: beats ... stephen BURLEIGH
fermin RETAMERO ::: beats ... janusz MAXE

Round 3 (2003-02-01)

Pär WORBIS ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
lars THURING ::: beats ... jes TOUVDAL
bo SIEMSEN ::: beats ... magnus HINDSBERGER
rene yssing RASMUSSEN ::: beats ... jakob NøRGAARD
mattias RöNNBLOM ::: ties w/ ... marius HALSøR
peder LEVINSKY ::: beats ... andy HERSHEY
mikael SIEMSEN ::: beats ... bjørn HALVORSEN
janusz MAXE ::: beats ... shaun CARTER
stephen BURLEIGH ::: beats ... robert MAGLICA
hans BUGGE ::: beats ... peter RASMUSSEN
kenneth KNUDSEN ::: beats ... luis CALCADA
martin SVäRD ::: beats ... jerry ADAMSSON
claes-erik RYDBERG ::: beats ... fermin RETAMERO
andreas CARLSSON ::: beats ... martin HOUMøLLER
derek TOCHER ::: beats ... derek WARD
toby PILLING (Att.,A) ::: beats ... melvin FALK (Def.,X) in A104 In Front of the Storm
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... henrik SANNESSON
lars KLYSNER ::: beats ... christopher LIEWENDAHL
bjarne MARELL ::: beats ... william HANSON
daniel QVARFORDT ::: beats ... klas MALMSTROM

Round 4 (2003-02-01)

jerry ADAMSSON ::: beats ... henrik SANNESSON
andreas CARLSSON ::: beats ... peder LEVINSKY
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... shaun CARTER
toby PILLING ::: beats ... claes-erik RYDBERG
bjarne MARELL ::: beats ... hans BUGGE
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... marius HALSøR
klas MALMSTROM ::: beats ... robert MAGLICA
janusz MAXE ::: beats ... peter RASMUSSEN
martin SVäRD ::: beats ... jes TOUVDAL
lars THURING ::: beats ... mikael SIEMSEN
luis CALCADA ::: beats ... derek WARD
bo SIEMSEN ::: beats ... Pär WORBIS
martin KRISTENSEN ::: beats ... martin HOUMøLLER
bjørn HALVORSEN ::: beats ... stephen BURLEIGH
jakob NøRGAARD ::: beats ... magnus HINDSBERGER
derek TOCHER ::: beats ... lars KLYSNER
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... uffe MøLLER
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN (Att.,X) in J 76 Ultimate Treachery
andy HERSHEY ::: beats ... daniel QVARFORDT
mattias RöNNBLOM ::: beats ... william HANSON
fermin RETAMERO ::: beats ... kenneth KNUDSEN

Round 5 (2003-02-01)

peder LEVINSKY ::: beats ... bjørn HALVORSEN
martin HOUMøLLER ::: beats ... stephen BURLEIGH
bo SIEMSEN ::: beats ... martin KRISTENSEN
jes TOUVDAL ::: beats ... Pär WORBIS
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... martin SVäRD
henrik SANNESSON ::: ties w/ ... shaun CARTER
toby PILLING ::: beats ... bjarne MARELL
uffe MøLLER ::: beats ... robert MAGLICA
rene yssing RASMUSSEN ::: beats ... peter RASMUSSEN
claes-erik RYDBERG ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
marius HALSøR ::: beats ... kenneth KNUDSEN
magnus HINDSBERGER ::: beats ... jerry ADAMSSON
melvin FALK ::: beats ... hans BUGGE
derek TOCHER ::: beats ... lars THURING
janusz MAXE ::: beats ... mattias RöNNBLOM
derek WARD ::: beats ... klas MALMSTROM
daniel QVARFORDT ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
luis CALCADA ::: beats ... mikael SIEMSEN
william HANSON ::: beats ... jakob NøRGAARD
andreas CARLSSON ::: beats ... fermin RETAMERO
andy HERSHEY ::: beats ... lars KLYSNER

Round 6 (2003-02-01)

bo SIEMSEN ::: ties w/ ... andy HERSHEY
lars KLYSNER ::: beats ... bjørn HALVORSEN
william HANSON ::: beats ... christopher LIEWENDAHL
magnus HINDSBERGER ::: beats ... derek WARD
rene yssing RASMUSSEN ::: beats ... luis CALCADA
uffe MøLLER ::: beats ... peter RASMUSSEN
mattias RöNNBLOM ::: beats ... Pär WORBIS
kenneth KNUDSEN ::: beats ... jes TOUVDAL
toby PILLING ::: beats ... andreas CARLSSON
lars THURING ::: ties w/ ... fermin RETAMERO
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... klas MALMSTROM
martin KRISTENSEN ::: beats ... peder LEVINSKY
martin SVäRD ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
mikael SIEMSEN ::: beats ... daniel QVARFORDT
robert MAGLICA ::: beats ... henrik SANNESSON
claes-erik RYDBERG ::: beats ... janusz MAXE
jerry ADAMSSON ::: beats ... shaun CARTER
bjarne MARELL ::: beats ... marius HALSøR
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... derek TOCHER (Att.,X) in SP 87 Fangs of the Tiger