Detailed recap of all games for Scandinavian Open [SCO_01]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Scandinavian Open" (4th edition)
February-2001 Copenhague Denmark
42 Players from 8 Countries 115 games played
Winner : G. TOURNEMIRE 2nd : melvin FALK3rd : aaron CLEAVIN

Round 1 (2001-02-01)

mikael SIEMSEN ::: beats ... tuomo LUKKARI
patrik MANLIG ::: beats ... derek WARD
G. TOURNEMIRE ::: beats ... klas MALMSTROM
patrik HYVäRINEN ::: beats ... jakob NøRGAARD
michael HEMMINGSEN ::: beats ... claes-erik RYDBERG
shaun CARTER ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
stefan FIEDLER ::: beats ... chris MAZZEI
rene yssing RASMUSSEN ::: beats ... william HANSON
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE
jes TOUVDAL ::: beats ... martin KRISTENSEN
edward BLOMSTRAND ::: beats ... kent NILSSON
lars KLYSNER ::: beats ... lars-petter SIMONSEN
iain MCKAY ::: beats ... max FAYE-WEVLE
derek TOCHER ::: beats ... johannes GUSTAFSSON
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... stephen BURLEIGH
bjarne MARELL ::: beats ... roger SJöGREN
johan SAHLIN ::: beats ... jerry ADAMSSON
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... lars THURING (Att.,A) in A 69 Broich Bash
olivier DIETSCH ::: beats ... aaron CLEAVIN
niels LARSEN ::: beats ... mikko LUKKARI

Round 2 (2001-02-01)

johan SAHLIN ::: beats ... stefan FIEDLER
bjarne MARELL ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN
G. TOURNEMIRE ::: beats ... lars KLYSNER
robert MAGLICA ::: beats ... tuomo LUKKARI
mikael SIEMSEN ::: beats ... shaun CARTER
patrik MANLIG ::: beats ... patrik HYVäRINEN
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... edward BLOMSTRAND
melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... olivier DIETSCH (Def.,A) in ABTF4 First Threat
roger SJöGREN ::: beats ... johannes GUSTAFSSON
stephen BURLEIGH ::: beats ... lars-petter SIMONSEN
martin KRISTENSEN ::: beats ... jakob NøRGAARD
jerry ADAMSSON ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
max FAYE-WEVLE ::: beats ... derek WARD
derek TOCHER ::: beats ... niels LARSEN
aaron CLEAVIN ::: beats ... kent NILSSON
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... iain MCKAY
chris MAZZEI ::: beats ... lars THURING
michael HEMMINGSEN ::: beats ... jes TOUVDAL
william HANSON ::: beats ... mikko LUKKARI
claes-erik RYDBERG ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE

Round 3 (2001-02-01)

rene yssing RASMUSSEN ::: ties w/ ... jerry ADAMSSON
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... johannes GUSTAFSSON
william HANSON ::: ties w/ ... edward BLOMSTRAND
mikko LUKKARI ::: beats ... kent NILSSON
roger SJöGREN ::: ties w/ ... chris MAZZEI
jakob NøRGAARD ::: beats ... lars THURING
iain MCKAY ::: beats ... niels LARSEN
G. TOURNEMIRE ::: beats ... patrik MANLIG
aaron CLEAVIN ::: beats ... max FAYE-WEVLE
shaun CARTER ::: beats ... robert MAGLICA
melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... mikael SIEMSEN (Def.,A) in OAF 4 Firefight Before Breakfast
johan SAHLIN ::: beats ... michael HEMMINGSEN
stefan FIEDLER ::: beats ... stephen BURLEIGH
derek TOCHER ::: beats ... christopher LIEWENDAHL
tuomo LUKKARI ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE
jes TOUVDAL ::: beats ... lars KLYSNER
patrik HYVäRINEN ::: beats ... klas MALMSTROM
claes-erik RYDBERG ::: beats ... olivier DIETSCH
bjarne MARELL ::: beats ... michael HASTRUP-LETH

Round 4 (2001-02-01)

lars-petter SIMONSEN ::: beats ... kent NILSSON
jerry ADAMSSON ::: beats ... jes TOUVDAL
patrik HYVäRINEN ::: beats ... shaun CARTER
klas MALMSTROM ::: beats ... martin KRISTENSEN
william HANSON ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
niels LARSEN ::: beats ... tuomo LUKKARI
stephen BURLEIGH ::: beats ... jakob NøRGAARD
mikko LUKKARI ::: beats ... derek WARD
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... michael HEMMINGSEN
patrik MANLIG ::: beats ... claes-erik RYDBERG
robert MAGLICA ::: beats ... lars KLYSNER
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... olivier DIETSCH
roger SJöGREN ::: beats ... edward BLOMSTRAND
aaron CLEAVIN ::: beats ... iain MCKAY
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... stefan FIEDLER (Att.,A) in CH 41 Test of Nerves
chris MAZZEI ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN
G. TOURNEMIRE ::: beats ... derek TOCHER
mikael SIEMSEN ::: beats ... torben JøRGENSEN
alexandre ROUSSE-LACORDAIRE ::: beats ... lars THURING
johan SAHLIN ::: beats ... bjarne MARELL

Round 5 (2001-02-01)

melvin FALK (Att.,A) ::: beats ... johan SAHLIN (Def.,X) in SP 69 Meiktila Break-in
niels LARSEN ::: beats ... chris MAZZEI
iain MCKAY ::: beats ... shaun CARTER
G. TOURNEMIRE ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
aaron CLEAVIN ::: beats ... patrik MANLIG
claes-erik RYDBERG ::: beats ... stephen BURLEIGH
michael HEMMINGSEN ::: beats ... mikko LUKKARI
lars THURING ::: beats ... tuomo LUKKARI
alexandre ROUSSE-LACORDAIRE ::: beats ... lars-petter SIMONSEN
lars KLYSNER ::: beats ... torben JøRGENSEN
roger SJöGREN ::: beats ... jerry ADAMSSON
mikael SIEMSEN ::: beats ... william HANSON
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... kent NILSSON
edward BLOMSTRAND ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN
olivier DIETSCH ::: beats ... martin KRISTENSEN
derek WARD ::: beats ... jakob NøRGAARD
derek TOCHER ::: beats ... patrik HYVäRINEN
bjarne MARELL ::: beats ... christopher LIEWENDAHL
stefan FIEDLER ::: beats ... jes TOUVDAL

Round 6 (2001-02-04)

iain MCKAY ::: beats ... patrik HYVäRINEN
edward BLOMSTRAND ::: beats ... jerry ADAMSSON
chris MAZZEI ::: ties w/ ... william HANSON
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... mikko LUKKARI
derek WARD ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE
rene yssing RASMUSSEN ::: beats ... tuomo LUKKARI
kent NILSSON ::: beats ... martin KRISTENSEN
roger SJöGREN ::: beats ... mikael SIEMSEN
olivier DIETSCH ::: beats ... lars KLYSNER
jes TOUVDAL ::: beats ... shaun CARTER
lars-petter SIMONSEN ::: beats ... lars THURING
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... patrik MANLIG
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... niels LARSEN
stefan FIEDLER ::: ties w/ ... claes-erik RYDBERG
derek TOCHER ::: ties w/ ... bjarne MARELL
aaron CLEAVIN ::: beats ... johan SAHLIN
G. TOURNEMIRE (Att.,A) ::: beats ... melvin FALK (Def.,X) in J 23 Kampfgruppe at Karachev