Detailed recap of all games for ASL Ring [RING_16]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"ASL Ring" (26th edition)
May-2016 Villeneuve d'Asq France
24 Players from 5 Countries 45 games played
Winner : michel BONGIOVANNI 2nd : olivier DIETSCH3rd : bruno NITROSSO

Round 1 (2016-05-13)

michel BONGIOVANNI (Def.,A) ::: beats ... frédéric BENOIS (Att.,X)
pierre-jean CILLUFFO (Att.,X) ::: beats ... roland PIRARD (Def.,A)
gérard GAMBIN (Att.,X) ::: beats ... philippe ROHMER (Def.,A)
sam HENZE (Att.,X) ::: beats ... joe ARTHUR (Def.,A)
jean LASNIER (Att.,X) ::: beats ... nicolas MUNSCH (Def.,A)
laurent FOREST (Def.,A) ::: beats ... fabrice HOMMET (Att.,X)
joël HERBELLEAU (Def.,A) ::: beats ... cédric DEJEAN (Att.,X)
manu DE WITT (Def.,A) ::: beats ... thierry BERTHOME (Att.,X)
françois BOUDRENGHIEN (Def.,A) ::: beats ... stephan TASKY (Att.,X)
bruno NITROSSO (Att.,X) ::: beats ... osman TASMAN (Def.,A)
olivier DIETSCH (Att.,X) ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE (Def.,A)

Round 2 (2016-05-14)

laurent FOREST (Def.,A) ::: beats ... pierre-jean CILLUFFO (Att.,X)
frédéric BENOIS (Att.,X) ::: beats ... cédric DEJEAN (Def.,A)
joe ARTHUR (Def.,A) ::: beats ... nicolas MUNSCH (Att.,X)
alexandre ROUSSE-LACORDAIRE (Att.,X) ::: beats ... roland PIRARD (Def.,A)
osman TASMAN (Att.,X) ::: ties w/ ... dominique DUPUIS (Def.,A)
fabrice HOMMET (Def.,A) ::: beats ... stéphane SLOWIK (Att.,X)
philippe ROHMER (Att.,X) ::: beats ... joël HERBELLEAU (Def.,A)
thierry BERTHOME (Def.,A) ::: beats ... stephan TASKY (Att.,X)
françois BOUDRENGHIEN (Def.,A) ::: beats ... sam HENZE (Att.,X)
bruno NITROSSO (Def.,A) ::: beats ... manu DE WITT (Att.,X)
olivier DIETSCH (Def.,A) ::: beats ... gérard GAMBIN (Att.,X)
michel BONGIOVANNI (Def.,A) ::: beats ... jean LASNIER (Att.,X)

Round 3 (2016-05-14)

pierre-jean CILLUFFO (Def.,A) ::: beats ... manu DE WITT (Att.,X)
cédric DEJEAN (Def.,A) ::: beats ... nicolas MUNSCH (Att.,X)
stephan TASKY (Def.,A) ::: beats ... joe ARTHUR (Att.,X)
roland PIRARD (Def.,A) ::: beats ... dominique DUPUIS (Att.,X)
osman TASMAN (Def.,A) ::: beats ... stéphane SLOWIK (Att.,X)
jean LASNIER (Def.,A) ::: beats ... gérard GAMBIN (Att.,X)
sam HENZE (Def.,A) ::: beats ... fabrice HOMMET (Att.,X)
michel BONGIOVANNI (Def.,A) ::: beats ... laurent FOREST (Att.,X)
olivier DIETSCH (Att.,X) ::: beats ... bruno NITROSSO (Def.,A)
françois BOUDRENGHIEN (Def.,A) ::: beats ... philippe ROHMER (Att.,X)
thierry BERTHOME (Att.,X) ::: beats ... frédéric BENOIS (Def.,A)
joël HERBELLEAU (Att.,X) ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE (Def.,A)

Round 4 (2016-05-15)

joe ARTHUR ::: beats ... roland PIRARD
sam HENZE ::: beats ... pierre-jean CILLUFFO
cédric DEJEAN (Att.,X) ::: beats ... stephan TASKY (Def.,A)
gérard GAMBIN (Def.,A) ::: beats ... frédéric BENOIS (Att.,X)
manu DE WITT (Att.,X) ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE (Def.,A)
joël HERBELLEAU (Att.,X) ::: ties w/ ... fabrice HOMMET (Def.,A)
thierry BERTHOME (Att.,X) ::: beats ... jean LASNIER (Def.,A)
françois BOUDRENGHIEN (Att.,X) ::: ties w/ ... bruno NITROSSO (Def.,A)
michel BONGIOVANNI (Att.,X) ::: beats ... olivier DIETSCH (Def.,A)
nicolas MUNSCH ::: beats ... osman TASMAN