Detailed recap of all games for Friendly Fire [LINK_08]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Friendly Fire" (6th edition)
August-2008 Linköping Sweden
30 Players from 2 Countries 71 games played
Winner : 2nd : 3rd :

Round 1 (2008-08-29)

melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... David (was NYGREN) FORS (Att.,A) in FRF28 Luftlandekommando Heddrich
lars THURING ::: beats ... christoffer PEYRE
mattias RöNNBLOM ::: beats ... fredrik HALLGREN
daniel QVARFORDT ::: beats ... göran ANDERSSON
robert MAGLICA ::: beats ... linus KRUUSMAGÏ
mattias BERGWALL ::: beats ... matts DAGERHäLL
martin SVäRD ::: beats ... tomas DAVIDSSON
peter STRUIJF ::: beats ... jakob MöRLIN
stefan NILSSON ::: beats ... sami LUKKARINEN
patrik HYVäRINEN ::: beats ... nicklas STEIN
andreas LARSSON ::: beats ... sean MORRIS
olle GUSTAFSSON ::: beats ... markus TåNGRING
erik LEANDER ::: beats ... andreas CARLSSON
mattias LAAKSO ::: beats ... anders WIGERTZ
hennie VAN DER SALM ::: beats ... fredrik EWERS

Round 2 (2008-08-29)

robert MAGLICA ::: beats ... patrik HYVäRINEN
lars THURING ::: beats ... stefan NILSSON
andreas CARLSSON ::: beats ... linus KRUUSMAGÏ
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... mattias BERGWALL (Att.,A) in FRF34 The Jagdtiger Theory
mattias RöNNBLOM ::: beats ... daniel QVARFORDT
erik LEANDER ::: beats ... andreas LARSSON
hennie VAN DER SALM ::: beats ... anders WIGERTZ
jakob MöRLIN ::: beats ... fredrik EWERS
martin SVäRD ::: beats ... peter STRUIJF
olle GUSTAFSSON ::: beats ... mattias LAAKSO
sami LUKKARINEN ::: beats ... fredrik HALLGREN
matts DAGERHäLL ::: beats ... göran ANDERSSON
tomas DAVIDSSON ::: beats ... markus TåNGRING
sean MORRIS ::: beats ... David (was NYGREN) FORS
christoffer PEYRE ::: beats ... nicklas STEIN

Round 3 (2008-08-30)

David (was NYGREN) FORS ::: beats ... andreas LARSSON
daniel QVARFORDT ::: beats ... sean MORRIS
linus KRUUSMAGÏ ::: beats ... sami LUKKARINEN
fredrik HALLGREN ::: beats ... göran ANDERSSON
anders WIGERTZ ::: beats ... fredrik EWERS
stefan NILSSON ::: beats ... matts DAGERHäLL
olle GUSTAFSSON ::: beats ... hennie VAN DER SALM
tomas DAVIDSSON ::: beats ... christoffer PEYRE
martin SVäRD ::: beats ... mattias RöNNBLOM
patrik HYVäRINEN ::: beats ... mattias LAAKSO
erik LEANDER ::: beats ... lars THURING
peter STRUIJF ::: beats ... mattias BERGWALL
andreas CARLSSON ::: beats ... jakob MöRLIN
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... robert MAGLICA (Att.,X) in FRF26 A Polish Requiem

Round 4 (2008-08-30)

peter STRUIJF ::: beats ... mattias LAAKSO
matts DAGERHäLL ::: beats ... jakob MöRLIN
tomas DAVIDSSON ::: beats ... hennie VAN DER SALM
fredrik HALLGREN ::: beats ... sean MORRIS
lars THURING ::: beats ... robert MAGLICA
erik LEANDER ::: beats ... olle GUSTAFSSON
andreas CARLSSON ::: beats ... daniel QVARFORDT
linus KRUUSMAGÏ ::: beats ... David (was NYGREN) FORS
patrik HYVäRINEN ::: beats ... stefan NILSSON
melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... martin SVäRD (Def.,A) in FRF25 Yasuoka's Tank Experience
nicklas STEIN ::: beats ... göran ANDERSSON
mattias BERGWALL ::: beats ... christoffer PEYRE
andreas LARSSON ::: beats ... sami LUKKARINEN

Round 5 (2008-08-31)

göran ANDERSSON ::: beats ... David (was NYGREN) FORS
melvin FALK (Att.,A) ::: beats ... erik LEANDER (Def.,X) in FRF32 The Hellenic Expedition
tomas DAVIDSSON ::: beats ... andreas CARLSSON
olle GUSTAFSSON ::: beats ... mattias RöNNBLOM
christoffer PEYRE ::: beats ... jakob MöRLIN
matts DAGERHäLL ::: beats ... nicklas STEIN
hennie VAN DER SALM ::: beats ... stefan NILSSON
mattias LAAKSO ::: beats ... anders WIGERTZ
mattias BERGWALL ::: beats ... linus KRUUSMAGÏ
daniel QVARFORDT ::: beats ... andreas LARSSON
martin SVäRD ::: beats ... patrik HYVäRINEN
robert MAGLICA ::: beats ... sean MORRIS
peter STRUIJF ::: beats ... lars THURING
fredrik EWERS ::: beats ... sami LUKKARINEN