Detailed recap of all games for Friendly Fire [LINK_07]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Friendly Fire" (5th edition)
September-2007 Linköping Sweden
21 Players from 1 Countries 38 games played
Winner : 2nd : 3rd :

Round 1 (2007-09-07)

stefan NILSSON ::: beats ... daniel QVARFORDT
andreas CARLSSON ::: beats ... erik LEANDER
matts DAGERHäLL ::: beats ... henrik SANNESSON
tom PÅHLSSON ::: beats ... johan SAHLIN
mattias RöNNBLOM ::: beats ... christoffer PEYRE
martin SVäRD ::: beats ... rasmus JOHANSSON
lars THURING ::: beats ... David (was NYGREN) FORS
melvin FALK (Att.,A) ::: beats ... robert MAGLICA (Def.,X) in FRF24 Forging Spetsnaz
mattias BERGWALL ::: beats ... klas MALMSTROM

Round 2 (2007-09-07)

rasmus JOHANSSON ::: beats ... christoffer PEYRE
mattias RöNNBLOM ::: beats ... andreas CARLSSON
klas MALMSTROM ::: beats ... henrik SANNESSON
daniel QVARFORDT ::: beats ... mattias BERGWALL
David (was NYGREN) FORS ::: beats ... johan SAHLIN
melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... lars THURING (Def.,A) in FRF20 Adolf's Amateurs
robert MAGLICA ::: beats ... erik LEANDER
stefan NILSSON ::: beats ... matts DAGERHäLL
martin SVäRD ::: beats ... tom PÅHLSSON
Pär WORBIS ::: beats ... göran ANDERSSON

Round 3 (2007-09-08)

göran ANDERSSON ::: beats ... stefan ZETTERHOLM
erik LEANDER ::: beats ... christoffer PEYRE
lars THURING ::: beats ... henrik SANNESSON
johan SAHLIN ::: beats ... daniel QVARFORDT
klas MALMSTROM ::: beats ... robert MAGLICA
mattias RöNNBLOM ::: beats ... martin SVäRD
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... stefan NILSSON (Att.,A) in FRF19 About His Shadowy Sides
andreas CARLSSON ::: beats ... David (was NYGREN) FORS
mattias BERGWALL ::: beats ... rasmus JOHANSSON
tom PÅHLSSON ::: beats ... matts DAGERHäLL

Round 4 (2007-09-08)

henrik SANNESSON ::: beats ... christoffer PEYRE
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... mattias RöNNBLOM (Att.,X) in FRF23 Elephants Unleashed
David (was NYGREN) FORS ::: beats ... erik LEANDER
lars THURING ::: beats ... martin SVäRD
robert MAGLICA ::: beats ... matts DAGERHäLL
mattias BERGWALL ::: beats ... stefan NILSSON
johan SAHLIN ::: beats ... rasmus JOHANSSON
tom PÅHLSSON ::: beats ... andreas CARLSSON
daniel QVARFORDT ::: beats ... göran ANDERSSON