Detailed recap of all games for Friendly Fire [LINK_06]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Friendly Fire" (4th edition)
August-2006 Linköping Sweden
17 Players from 3 Countries 29 games played
Winner : 2nd : 3rd :

Round 1 (2006-08-25)

martin SVäRD ::: beats ... johan SAHLIN
erik LEANDER ::: beats ... klas MALMSTROM
mattias RöNNBLOM ::: beats ... daniel QVARFORDT
chris MAZZEI ::: beats ... henrik GIESE
magnus JOHANSSON ::: beats ... staffan THOREN
melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... ronny HEDIN (Def.,A) in FRF11 Rostov Redemption
robert MAGLICA ::: beats ... Pär WORBIS
peter STRUIJF ::: beats ... göran ANDERSSON

Round 2 (2006-08-25)

magnus JOHANSSON ::: beats ... erik LEANDER
klas MALMSTROM ::: beats ... henrik GIESE
mattias RöNNBLOM ::: beats ... chris MAZZEI
daniel QVARFORDT ::: beats ... robert MAGLICA
staffan THOREN ::: beats ... Pär WORBIS
johan SAHLIN ::: beats ... göran ANDERSSON
ronny HEDIN ::: beats ... svanta NAGY
peter STRUIJF (Def.,X) ::: beats ... melvin FALK (Att.,A) in FRF14 Patton Breaks Loose

Round 3 (2006-08-26)

daniel QVARFORDT ::: beats ... klas MALMSTROM
robert MAGLICA ::: beats ... staffan THOREN
göran ANDERSSON ::: beats ... Pär WORBIS
mattias RöNNBLOM ::: beats ... magnus JOHANSSON
johan SAHLIN ::: beats ... peter STRUIJF
erik LEANDER (Def.,X) ::: beats ... melvin FALK (Att.,A) in A113 Then Things Got Worse
chris MAZZEI ::: beats ... ronny HEDIN

Round 4 (2006-08-26)

Pär WORBIS ::: beats ... henrik GIESE
daniel QVARFORDT ::: beats ... magnus JOHANSSON
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... staffan THOREN (Att.,A) in FRF15 Kampfgruppe 1001 nacht
mattias RöNNBLOM ::: beats ... erik LEANDER
johan SAHLIN ::: beats ... robert MAGLICA
klas MALMSTROM ::: beats ... göran ANDERSSON