Detailed recap of all games for Friendly Fire [LINK_05]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Friendly Fire" (3th edition)
August-2005 Linköping Sweden
16 Players from 2 Countries 27 games played
Winner : 2nd : 3rd :

Round 1 (2005-08-26)

klas MALMSTROM ::: beats ... göran ANDERSSON
mattias RöNNBLOM ::: beats ... martin SVäRD
johan SJöKVIST ::: beats ... erik LEANDER
claes-erik RYDBERG ::: beats ... henrik GIESE
melvin FALK (,X) ::: beats ... Pär WORBIS (,A) in AP 7 Directive Number Three
robert MAGLICA ::: beats ... tobias ELIASSON
staffan THOREN ::: beats ... peter STRUIJF

Round 2 (2005-08-26)

martin SVäRD ::: beats ... göran ANDERSSON
klas MALMSTROM ::: beats ... claes-erik RYDBERG
robert MAGLICA ::: beats ... mattias RöNNBLOM
P. NILSSON ::: beats ... erik LEANDER
peter STRUIJF ::: beats ... henrik GIESE
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... matts DAGERHäLL (Att.,A) in J 49 Desperate Dash
Pär WORBIS ::: beats ... tobias ELIASSON

Round 3 (2005-08-27)

klas MALMSTROM ::: beats ... P. NILSSON
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... robert MAGLICA (Att.,X) in TAC54 Nel Nome Di Roma (In the Name of Rome)
göran ANDERSSON ::: beats ... erik LEANDER
matts DAGERHäLL ::: beats ... claes-erik RYDBERG
peter STRUIJF ::: beats ... mattias RöNNBLOM
henrik GIESE ::: beats ... tobias ELIASSON
martin SVäRD ::: beats ... Pär WORBIS

Round 4 (2005-08-27)

peter STRUIJF ::: beats ... P. NILSSON
claes-erik RYDBERG ::: beats ... Pär WORBIS
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... klas MALMSTROM (Att.,X) in 84 Round One
martin SVäRD ::: beats ... robert MAGLICA
erik LEANDER ::: beats ... tobias ELIASSON
mattias RöNNBLOM ::: beats ... matts DAGERHäLL