Detailed recap of all games for Friendly Fire [LINK_04]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Friendly Fire" (2th edition)
September-2004 Linköping Sweden
11 Players from 1 Countries 15 games played
Winner : 2nd : 3rd :

Round 1 (2004-09-04)

klas MALMSTROM ::: beats ... henrik SANNESSON
martin SVäRD ::: beats ... mattias RöNNBLOM
andreas CARLSSON ::: beats ... tobias ELIASSON
matts DAGERHäLL ::: beats ... Pär WORBIS
staffan THOREN ::: beats ... tomas DAVIDSSON

Round 2 (2004-09-04)

Pär WORBIS ::: beats ... tomas DAVIDSSON
matts DAGERHäLL ::: beats ... staffan THOREN
martin SVäRD ::: beats ... andreas CARLSSON
mattias RöNNBLOM ::: beats ... henrik SANNESSON
klas MALMSTROM ::: beats ... tobias ELIASSON

Round 3 (2004-09-05)

johan SJöKVIST ::: beats ... tomas DAVIDSSON
martin SVäRD ::: beats ... klas MALMSTROM
henrik SANNESSON ::: beats ... tobias ELIASSON
andreas CARLSSON ::: beats ... Pär WORBIS
mattias RöNNBLOM ::: beats ... staffan THOREN