Detailed recap of all games for Grenadier [GREN_08]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Grenadier" (10th edition)
November-2008 Hergarten Germany
35 Players from 10 Countries 85 games played
Winner : peter STRUIJF 2nd : françois BOUDRENGHIEN3rd : rudi GROSSHOLDERMANN

Round 1 (2008-11-07)

françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... ernst KNAUTH
richard JAEKEL ::: beats ... armin DEPPE
chris MAZZEI ::: beats ... michiel OTTEN
fabio MAZZUCHELLI ::: beats ... tomasz KUCHARSKI
peter STRUIJF ::: beats ... christian HERDE
armin KRAFT ::: beats ... bruno NITROSSO
christian KOPPMEYER ::: beats ... marcus TöPPER
sebastian HUMMEL ::: beats ... john MARTIN
pierre-jean CILLUFFO ::: beats ... allard KOENE
hennie VAN DER SALM ::: beats ... edoardo GIARONI
rudi GROSSHOLDERMANN ::: beats ... roland PIRARD
florian MENTL ::: beats ... guido GöRRES
stephan PIELHAU ::: beats ... daniel KALMAN
michael KOCH ::: beats ... guy DECROLIER
philippe BRIAUX ::: beats ... albert VAN POPPEL
Ray WOLOSZYN ::: beats ... john TAIT
alexandre ROUSSE-LACORDAIRE ::: beats ... sam HENZE

Round 2 (2008-11-07)

edoardo GIARONI ::: beats ... john MARTIN
tomasz KUCHARSKI ::: beats ... guy DECROLIER
alexandre ROUSSE-LACORDAIRE ::: beats ... pierre-jean CILLUFFO
christian KOPPMEYER ::: beats ... fabio MAZZUCHELLI
guido GöRRES ::: beats ... roland PIRARD
john TAIT ::: beats ... marcus TöPPER
albert VAN POPPEL ::: beats ... ernst KNAUTH
chris MAZZEI ::: beats ... armin KRAFT
peter STRUIJF ::: beats ... sam HENZE
armin DEPPE ::: beats ... daniel KALMAN
christian HERDE ::: beats ... allard KOENE
bruno NITROSSO ::: beats ... michiel OTTEN
florian MENTL ::: beats ... Ray WOLOSZYN
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... michael KOCH
rudi GROSSHOLDERMANN ::: beats ... richard JAEKEL
philippe BRIAUX ::: beats ... hennie VAN DER SALM
sebastian HUMMEL ::: beats ... stephan PIELHAU

Round 3 (2008-11-08)

tomasz KUCHARSKI ::: beats ... hennie VAN DER SALM
fabio MAZZUCHELLI ::: beats ... christian HERDE
armin DEPPE ::: beats ... armin KRAFT
florian MENTL ::: beats ... philippe BRIAUX
michiel OTTEN ::: beats ... john TAIT
john MARTIN ::: beats ... allard KOENE
Ray WOLOSZYN ::: beats ... albert VAN POPPEL
michael KOCH ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... rudi GROSSHOLDERMANN
sam HENZE ::: beats ... guy DECROLIER
guido GöRRES ::: beats ... torsten MECKEL
edoardo GIARONI ::: beats ... daniel KALMAN
bruno NITROSSO ::: beats ... stephan PIELHAU
pierre-jean CILLUFFO ::: beats ... richard JAEKEL
christian KOPPMEYER ::: beats ... chris MAZZEI
peter STRUIJF ::: beats ... sebastian HUMMEL
ernst KNAUTH ::: beats ... roland PIRARD

Round 4 (2008-11-08)

philippe BRIAUX ::: beats ... chris MAZZEI
daniel KALMAN ::: beats ... fabio MAZZUCHELLI
sam HENZE ::: beats ... john TAIT
edoardo GIARONI ::: beats ... stephan PIELHAU
bruno NITROSSO ::: beats ... guido GöRRES
sebastian HUMMEL ::: beats ... ernst KNAUTH
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... christian KOPPMEYER
allard KOENE ::: beats ... guy DECROLIER
roland PIRARD ::: beats ... torsten MECKEL
tomasz KUCHARSKI ::: beats ... richard JAEKEL
john MARTIN ::: beats ... albert VAN POPPEL
armin KRAFT ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE
christian HERDE ::: beats ... michiel OTTEN
peter STRUIJF ::: beats ... florian MENTL
rudi GROSSHOLDERMANN ::: beats ... hennie VAN DER SALM
Ray WOLOSZYN ::: beats ... pierre-jean CILLUFFO
michael KOCH ::: beats ... armin DEPPE

Round 5 (2008-11-09)

torsten MECKEL ::: ties w/ ... guy DECROLIER
philippe BRIAUX ::: beats ... bruno NITROSSO
guido GöRRES ::: beats ... sam HENZE
michael KOCH ::: beats ... sebastian HUMMEL
fabio MAZZUCHELLI ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE
tomasz KUCHARSKI ::: beats ... edoardo GIARONI
hennie VAN DER SALM ::: beats ... albert VAN POPPEL
michiel OTTEN ::: beats ... ernst KNAUTH
peter STRUIJF ::: ties w/ ... françois BOUDRENGHIEN
rudi GROSSHOLDERMANN ::: beats ... Ray WOLOSZYN
pierre-jean CILLUFFO ::: beats ... john MARTIN
john TAIT ::: ties w/ ... roland PIRARD
allard KOENE ::: beats ... daniel KALMAN
armin KRAFT ::: ties w/ ... christian HERDE
chris MAZZEI ::: beats ... armin DEPPE
richard JAEKEL ::: beats ... stephan PIELHAU
florian MENTL ::: ties w/ ... christian KOPPMEYER