Detailed recap of all games for Scandinavian Open [ASO_17]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Scandinavian Open" (20th edition)
February-2017 Copenhague Denmark
40 Players from 11 Countries 98 games played
Winner : 2nd : 3rd :

Round 1 (2017-02-24)

ran SHILOAH ::: beats ... rich DOMOVIC
timo KÄRNÄ ::: beats ... Øyvind BJORKÅS
melvin FALK ::: beats ... magnus RIMVALL
mattias RöNNBLOM ::: beats ... kåre JACOBSEN
andreas CARLSSON ::: beats ... armin DEPPE
jes TOUVDAL ::: beats ... Pär WORBIS
kenneth KNUDSEN ::: beats ... göran ANDERSSON
mattias BERGWALL ::: beats ... anders OLSSON
niels LARSEN ::: beats ... tomas VESTELIND
derek WARD ::: beats ... sami PELKONEN
mikko LUKKARI ::: beats ... tron LJODAL
lars THURING ::: beats ... david KALMAN
jonathan KAY ::: beats ... arnaud SANCHIS
b. LORENZEN ::: beats ... Tim HUNDSDORFER
olav HEIE ::: beats ... josh KALMAN
hans BUGGE ::: beats ... kirby VINCENT
ketil HØGENHAUG ::: beats ... stephen BURLEIGH
martin HOUMøLLER ::: beats ... Søren SANDAGER
olivier DIETSCH ::: beats ... nils BAKKE

Round 2 (2017-02-24)

kåre JACOBSEN ::: beats ... Søren SANDAGER
tron LJODAL ::: beats ... Pär WORBIS
tomas VESTELIND ::: beats ... armin DEPPE
josh KALMAN ::: beats ... Øyvind BJORKÅS
anders OLSSON ::: beats ... kirby VINCENT
sami PELKONEN ::: beats ... stephen BURLEIGH
göran ANDERSSON ::: beats ... david KALMAN
Tim HUNDSDORFER ::: beats ... magnus RIMVALL
arnaud SANCHIS ::: beats ... rich DOMOVIC
nils BAKKE ::: beats ... martin KRISTENSEN
ketil HØGENHAUG ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
melvin FALK ::: beats ... mattias BERGWALL
mattias RöNNBLOM ::: beats ... martin HOUMøLLER
lars THURING ::: beats ... olivier DIETSCH
derek WARD ::: beats ... jonathan KAY
andreas CARLSSON ::: beats ... niels LARSEN
mikko LUKKARI ::: beats ... jes TOUVDAL
kenneth KNUDSEN ::: beats ... timo KÄRNÄ
olav HEIE ::: beats ... ran SHILOAH
b. LORENZEN ::: beats ... hans BUGGE

Round 3 (2017-02-25)

kåre JACOBSEN ::: beats ... sami PELKONEN
martin KRISTENSEN ::: beats ... ran SHILOAH
jonathan KAY ::: beats ... Pär WORBIS
david KALMAN ::: ties w/ ... josh KALMAN
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... magnus RIMVALL
kirby VINCENT ::: beats ... armin DEPPE
stephen BURLEIGH ::: beats ... göran ANDERSSON
jes TOUVDAL ::: beats ... hans BUGGE
Søren SANDAGER ::: beats ... Øyvind BJORKÅS
rich DOMOVIC ::: beats ... timo KÄRNÄ
niels LARSEN ::: beats ... anders OLSSON
melvin FALK ::: beats ... olav HEIE
ketil HØGENHAUG ::: beats ... mattias RöNNBLOM
derek WARD ::: beats ... lars THURING
mikko LUKKARI ::: beats ... andreas CARLSSON
kenneth KNUDSEN ::: beats ... b. LORENZEN
arnaud SANCHIS ::: beats ... tron LJODAL
mattias BERGWALL ::: beats ... nils BAKKE
Tim HUNDSDORFER ::: beats ... martin HOUMøLLER
olivier DIETSCH ::: beats ... tomas VESTELIND

Round 4 (2017-02-25)

ran SHILOAH ::: beats ... martin HOUMøLLER
martin KRISTENSEN ::: beats ... tomas VESTELIND
timo KÄRNÄ ::: beats ... anders OLSSON
david KALMAN ::: beats ... Pär WORBIS
magnus RIMVALL ::: beats ... sami PELKONEN
jes TOUVDAL ::: beats ... Øyvind BJORKÅS
hans BUGGE ::: beats ... Søren SANDAGER
stephen BURLEIGH ::: beats ... armin DEPPE
kirby VINCENT ::: beats ... göran ANDERSSON
rich DOMOVIC ::: beats ... tron LJODAL
josh KALMAN ::: beats ... nils BAKKE
melvin FALK ::: beats ... ketil HØGENHAUG
kenneth KNUDSEN ::: beats ... derek WARD
mikko LUKKARI ::: beats ... mattias RöNNBLOM
lars THURING ::: beats ... niels LARSEN
arnaud SANCHIS ::: beats ... kåre JACOBSEN
andreas CARLSSON ::: beats ... jonathan KAY
olav HEIE ::: beats ... b. LORENZEN
mattias BERGWALL ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
Tim HUNDSDORFER ::: beats ... olivier DIETSCH

Round 5 (2017-02-26)

carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... timo KÄRNÄ
david KALMAN ::: beats ... martin HOUMøLLER
Pär WORBIS ::: beats ... tomas VESTELIND
anders OLSSON ::: beats ... nils BAKKE
tron LJODAL ::: beats ... sami PELKONEN
jes TOUVDAL ::: beats ... Søren SANDAGER
hans BUGGE ::: beats ... Øyvind BJORKÅS
göran ANDERSSON ::: beats ... armin DEPPE
b. LORENZEN ::: beats ... niels LARSEN
jonathan KAY ::: beats ... martin KRISTENSEN
melvin FALK ::: beats ... kenneth KNUDSEN
mattias BERGWALL ::: beats ... mikko LUKKARI
ketil HØGENHAUG ::: ties w/ ... lars THURING
arnaud SANCHIS ::: beats ... derek WARD
olav HEIE ::: ties w/ ... andreas CARLSSON
josh KALMAN ::: beats ... Tim HUNDSDORFER
mattias RöNNBLOM ::: beats ... rich DOMOVIC
kåre JACOBSEN ::: ties w/ ... ran SHILOAH
stephen BURLEIGH ::: beats ... kirby VINCENT