Detailed recap of all games for Scandinavian Open [ASO_16]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Scandinavian Open" (19th edition)
February-2016 Copenhague Denmark
38 Players from 13 Countries 91 games played
Winner : melvin FALK 2nd : G. TOURNEMIRE3rd : mattias RöNNBLOM

Round 1 (2016-02-26)

G. TOURNEMIRE ::: beats ... b. LORENZEN
enrico CATANZARO ::: beats ... göran ANDERSSON
christoffer PEYRE ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
kirby VINCENT ::: beats ... mattias BERGWALL
jonathan KAY ::: beats ... phil DRAPER
niels LARSEN ::: beats ... ran SHILOAH
stefan FIEDLER ::: beats ... daniel BOTTEMANE
david MUIR ::: beats ... Tim HUNDSDORFER
Pär WORBIS ::: beats ... kenneth KNUDSEN
martin KRISTENSEN ::: beats ... andreas CARLSSON
melvin FALK ::: beats ... kåre JACOBSEN
alan SMEE ::: beats ... ketil HØGENHAUG
mattias RöNNBLOM ::: beats ... martin HOUMøLLER
rich DOMOVIC ::: beats ... mikko LUKKARI
david KALMAN ::: ties w/ ... jes TOUVDAL
olivier DIETSCH ::: beats ... hennie VAN DER SALM
hans BUGGE ::: beats ... derek WARD
paul SCHAEFFER ::: beats ... sami PELKONEN
timo KÄRNÄ ::: beats ... josh KALMAN

Round 2 (2016-02-26)

hennie VAN DER SALM ::: beats ... kåre JACOBSEN
derek WARD ::: beats ... josh KALMAN
martin HOUMøLLER ::: beats ... mattias BERGWALL
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... phil DRAPER
göran ANDERSSON ::: beats ... ran SHILOAH
kenneth KNUDSEN ::: beats ... sami PELKONEN
b. LORENZEN ::: beats ... Tim HUNDSDORFER
Pär WORBIS ::: beats ... paul SCHAEFFER
daniel BOTTEMANE ::: beats ... andreas CARLSSON
mikko LUKKARI ::: beats ... david KALMAN
G. TOURNEMIRE ::: beats ... timo KÄRNÄ
melvin FALK ::: beats ... niels LARSEN
alan SMEE ::: beats ... olivier DIETSCH
mattias RöNNBLOM ::: beats ... martin KRISTENSEN
rich DOMOVIC ::: beats ... stefan FIEDLER
enrico CATANZARO ::: beats ... jonathan KAY
david MUIR ::: beats ... christoffer PEYRE
hans BUGGE ::: beats ... kirby VINCENT
ketil HØGENHAUG ::: beats ... jes TOUVDAL

Round 3 (2016-02-27)

david KALMAN ::: beats ... phil DRAPER
kåre JACOBSEN ::: beats ... sami PELKONEN
jes TOUVDAL ::: beats ... andreas CARLSSON
mattias BERGWALL ::: beats ... stefan FIEDLER
ran SHILOAH ::: beats ... kirby VINCENT
martin HOUMøLLER ::: beats ... daniel BOTTEMANE
alan SMEE ::: beats ... Pär WORBIS
josh KALMAN ::: beats ... mikko LUKKARI
ketil HØGENHAUG ::: beats ... Tim HUNDSDORFER
mattias RöNNBLOM ::: beats ... hans BUGGE
melvin FALK ::: beats ... enrico CATANZARO
G. TOURNEMIRE ::: beats ... rich DOMOVIC
hennie VAN DER SALM ::: beats ... david MUIR
b. LORENZEN ::: beats ... derek WARD
kenneth KNUDSEN ::: beats ... olivier DIETSCH
paul SCHAEFFER ::: beats ... martin KRISTENSEN
timo KÄRNÄ ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
niels LARSEN ::: beats ... göran ANDERSSON

Round 4 (2016-02-27)

Tim HUNDSDORFER ::: beats ... sami PELKONEN
stefan FIEDLER ::: beats ... andreas CARLSSON
mattias BERGWALL ::: beats ... jes TOUVDAL
daniel BOTTEMANE ::: beats ... ran SHILOAH
martin HOUMøLLER ::: beats ... kirby VINCENT
hans BUGGE ::: beats ... Pär WORBIS
kåre JACOBSEN ::: beats ... josh KALMAN
olivier DIETSCH ::: beats ... göran ANDERSSON
enrico CATANZARO ::: beats ... b. LORENZEN
rich DOMOVIC ::: beats ... timo KÄRNÄ
melvin FALK ::: beats ... alan SMEE
G. TOURNEMIRE ::: beats ... mattias RöNNBLOM
hennie VAN DER SALM ::: beats ... ketil HØGENHAUG
kenneth KNUDSEN ::: beats ... david KALMAN
niels LARSEN ::: beats ... paul SCHAEFFER
jonathan KAY ::: beats ... derek WARD
mikko LUKKARI ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN

Round 5 (2016-02-28)

göran ANDERSSON ::: beats ... sami PELKONEN
mattias BERGWALL ::: beats ... andreas CARLSSON
jes TOUVDAL ::: beats ... stefan FIEDLER
martin HOUMøLLER ::: beats ... ran SHILOAH
daniel BOTTEMANE ::: beats ... kirby VINCENT
martin KRISTENSEN ::: beats ... josh KALMAN
derek WARD ::: beats ... Tim HUNDSDORFER
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... david KALMAN
melvin FALK ::: beats ... G. TOURNEMIRE
mattias RöNNBLOM ::: beats ... alan SMEE
rich DOMOVIC ::: beats ... hans BUGGE
kenneth KNUDSEN ::: beats ... enrico CATANZARO
hennie VAN DER SALM ::: beats ... niels LARSEN
olivier DIETSCH ::: beats ... paul SCHAEFFER
kåre JACOBSEN ::: beats ... timo KÄRNÄ
jonathan KAY ::: beats ... b. LORENZEN
ketil HØGENHAUG ::: beats ... david MUIR
mikko LUKKARI ::: beats ... Pär WORBIS