Detailed recap of all games for A bridge too far [ARNH_08]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"A bridge too far" (7th edition)
September-2008 Arnhem Neetherlands
41 Players from 10 Countries 97 games played
Winner : klas MALMSTROM 2nd : bo SIEMSEN3rd : robert MAGLICA

Round 1 (2008-09-18)

klas MALMSTROM ::: beats ... christian HERDE
andreas CARLSSON ::: beats ... laurent FOREST
nigel BLAIR ::: beats ... rich DOMOVIC
robert MAGLICA ::: beats ... guillaume MAILHAN
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... guido GöRRES
michael KOCH ::: beats ... mattias RöNNBLOM
daniel QVARFORDT ::: beats ... allard KOENE
hennie VAN DER SALM ::: beats ... fredrik EWERS
bo SIEMSEN ::: beats ... håkan ISAKSSON
melvin FALK (Att.,A) ::: beats ... stephan TASKY (Def.,X) in FE10
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... christopher HOPPER
steve MICKEVICS ::: beats ... G. TOURNEMIRE
stefan NILSSON ::: beats ... michel BONGIOVANNI
roderick MOOLENAARS ::: beats ... roger SJöGREN
chris MAZZEI ::: beats ... pierre åBERG
eric BONGIOVANNI ::: beats ... christoffer PEYRE
janusz MAXE ::: beats ... thomas NORTH

Round 2 (2008-09-19)

michel BONGIOVANNI ::: beats ... guido GöRRES
roger SJöGREN ::: beats ... thomas NORTH
stephan TASKY ::: beats ... fredrik EWERS
klas MALMSTROM ::: beats ... vince ALONSO
michael KOCH (,X) ::: beats ... melvin FALK (,A) in EP 97 Mussolini's Soldiers
G. TOURNEMIRE ::: beats ... allard KOENE
christian HERDE ::: beats ... christopher HOPPER
laurent FOREST ::: beats ... håkan ISAKSSON
rich DOMOVIC ::: beats ... christoffer PEYRE
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... roderick MOOLENAARS
robert MAGLICA ::: beats ... chris MAZZEI
mattias RöNNBLOM ::: beats ... guillaume MAILHAN
eric BONGIOVANNI ::: beats ... hennie VAN DER SALM
bo SIEMSEN ::: beats ... andreas CARLSSON
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... stefan NILSSON
janusz MAXE ::: beats ... steve MICKEVICS
daniel QVARFORDT ::: beats ... nigel BLAIR

Round 3 (2008-09-19)

chris MAZZEI ::: beats ... steve MICKEVICS
melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... stefan NILSSON (Def.,A) in AP16 Danger Forward
G. TOURNEMIRE ::: beats ... stephan TASKY
bo SIEMSEN ::: beats ... roger SJöGREN
klas MALMSTROM ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
håkan ISAKSSON ::: beats ... thomas NORTH
michael KOCH ::: beats ... daniel QVARFORDT
christoffer PEYRE ::: beats ... allard KOENE
robert MAGLICA ::: beats ... janusz MAXE
christopher HOPPER ::: beats ... guido GöRRES
mattias RöNNBLOM ::: beats ... nigel BLAIR
andreas CARLSSON ::: beats ... christian HERDE
roderick MOOLENAARS ::: beats ... michel BONGIOVANNI
fredrik EWERS ::: beats ... guillaume MAILHAN
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... eric BONGIOVANNI
laurent FOREST ::: beats ... vince ALONSO
hennie VAN DER SALM ::: beats ... pierre åBERG

Round 4 (2008-09-20)

raymond DE WAARD ::: beats ... vince ALONSO
stefan NILSSON ::: beats ... chris HOFLAND
G. TOURNEMIRE ::: beats ... hennie VAN DER SALM
bo SIEMSEN ::: beats ... robert MAGLICA
michel BONGIOVANNI ::: beats ... jeroen VERHEIJ
steve MICKEVICS ::: beats ... stephan TASKY
laurent FOREST ::: beats ... eric BONGIOVANNI
klas MALMSTROM ::: beats ... boudewijn VAN SCHALKWIJK
nigel BLAIR ::: beats ... pierre åBERG
albrecht DEKKER ::: beats ... håkan ISAKSSON
melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... roderick MOOLENAARS (Def.,A) in G33 The Awakening of Spring
christoffer PEYRE ::: beats ... fredrik EWERS
albert VAN POPPEL ::: beats ... christian HERDE
janusz MAXE ::: beats ... rich DOMOVIC
elizabeth MANDISHORA ::: beats ... allard KOENE
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... daniel QVARFORDT
andreas CARLSSON ::: beats ... mattias RöNNBLOM
michael KOCH ::: beats ... chris MAZZEI
guillaume MAILHAN ::: beats ... guido GöRRES

Round 5 (2008-09-20)

raymond DE WAARD ::: beats ... guillaume MAILHAN
klas MALMSTROM ::: beats ... michael KOCH
laurent FOREST (Def.,A) ::: beats ... melvin FALK (Att.,X) in ESG 4 The Clog
albert VAN POPPEL ::: beats ... christoffer PEYRE
daniel QVARFORDT ::: beats ... mattias RöNNBLOM
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... bo SIEMSEN
janusz MAXE ::: beats ... hennie VAN DER SALM
roger SJöGREN ::: beats ... elizabeth MANDISHORA
albrecht DEKKER ::: beats ... thomas NORTH
roderick MOOLENAARS ::: beats ... chris MAZZEI
michel BONGIOVANNI ::: beats ... nigel BLAIR
robert MAGLICA ::: beats ... G. TOURNEMIRE
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... andreas CARLSSON
rich DOMOVIC ::: beats ... eric BONGIOVANNI
steve MICKEVICS ::: beats ... stefan NILSSON

Round 6 (2008-09-21)

bo SIEMSEN ::: beats ... michael KOCH
klas MALMSTROM ::: beats ... janusz MAXE
laurent FOREST ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
raymond DE WAARD ::: beats ... albert VAN POPPEL
melvin FALK (Att.,A) ::: beats ... G. TOURNEMIRE (Def.,X) in J 27 High Tide at Heiligenbeil
michel BONGIOVANNI ::: beats ... albrecht DEKKER
robert MAGLICA ::: beats ... boudewijn VAN SCHALKWIJK
roger SJöGREN ::: beats ... steve MICKEVICS
mattias RöNNBLOM ::: beats ... hennie VAN DER SALM
andreas CARLSSON ::: beats ... daniel QVARFORDT
chris MAZZEI ::: beats ... eric BONGIOVANNI
rich DOMOVIC ::: beats ... roderick MOOLENAARS