Detailed recap of all games for A bridge too far [ARNH_06]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"A bridge too far" (5th edition)
September-2006 Arnhem Neetherlands
40 Players from 10 Countries 90 games played
Winner : melvin FALK 2nd : mattias RöNNBLOM3rd : jamie ROBERTS

Round 1 (2006-09-21)

melvin FALK (Att.,X) ::: beats ... roderick MOOLENAARS (Def.,A) in SP 44 Sufferin' Sudfrankreich
michel BONGIOVANNI ::: beats ... rich DOMOVIC
rudi GROSSHOLDERMANN ::: beats ... jonas HESSLUND
robert MAGLICA ::: beats ... albrecht DEKKER
tomas DAVIDSSON ::: beats ... christian KOPPMEYER
andy HERSHEY ::: beats ... klas MALMSTROM
hennie VAN DER SALM ::: beats ... nigel BLAIR
jes TOUVDAL ::: beats ... guy DECROLIER
michiel OTTEN ::: beats ... christian HERDE
mattias RöNNBLOM ::: beats ... albert VAN POPPEL
andreas CARLSSON ::: beats ... thomas NORTH
eric BONGIOVANNI ::: beats ... Dave ANGRISANI
bo SIEMSEN ::: beats ... Pär WORBIS
michael KOCH ::: beats ... daniel QVARFORDT
keith SPURLOCK ::: beats ... roger SJöGREN
jamie ROBERTS ::: beats ... stefan NILSSON
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... frank MEIER

Round 2 (2006-09-22)

daniel QVARFORDT ::: beats ... roderick MOOLENAARS
roger SJöGREN ::: beats ... christian HERDE
albert VAN POPPEL ::: beats ... frank MEIER
albrecht DEKKER ::: beats ... stefan NILSSON
hennie VAN DER SALM ::: beats ... Pär WORBIS
rich DOMOVIC ::: beats ... Dave ANGRISANI
klas MALMSTROM ::: beats ... guy DECROLIER
eric BONGIOVANNI ::: beats ... robert MAGLICA
christian KOPPMEYER ::: beats ... jonas HESSLUND
andreas CARLSSON ::: beats ... rudi GROSSHOLDERMANN
jes TOUVDAL ::: beats ... michiel OTTEN
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... michael KOCH
bo SIEMSEN ::: beats ... tomas DAVIDSSON
nigel BLAIR ::: beats ... thomas NORTH
mattias RöNNBLOM ::: beats ... michel BONGIOVANNI
jamie ROBERTS ::: beats ... keith SPURLOCK
melvin FALK (Att.,A) ::: beats ... andy HERSHEY (Def.,X) in TAC71 Terminus Sened

Round 3 (2006-09-22)

albert VAN POPPEL ::: beats ... Dave ANGRISANI
bo SIEMSEN ::: beats ... andreas CARLSSON
robert MAGLICA ::: beats ... michiel OTTEN
michel BONGIOVANNI ::: beats ... nigel BLAIR
christian KOPPMEYER ::: beats ... michael KOCH
eric BONGIOVANNI ::: beats ... rich DOMOVIC
stefan NILSSON ::: beats ... guy DECROLIER
jamie ROBERTS ::: beats ... boudewijn VAN SCHALKWIJK
daniel QVARFORDT ::: beats ... tomas DAVIDSSON
Pär WORBIS ::: beats ... frank MEIER
klas MALMSTROM ::: beats ... keith SPURLOCK
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... jes TOUVDAL (Att.,A) in J100 For a Few Rounds More
albrecht DEKKER ::: beats ... andy HERSHEY
mattias RöNNBLOM ::: beats ... hennie VAN DER SALM
thomas NORTH ::: beats ... roderick MOOLENAARS

Round 4 (2006-09-23)

roger SJöGREN ::: beats ... andreas CARLSSON
nigel BLAIR ::: beats ... allard KOENE
jurgen NAGEL ::: beats ... frank MEIER
rich DOMOVIC ::: beats ... michiel OTTEN
jes TOUVDAL ::: beats ... christian KOPPMEYER
elizabeth MANDISHORA ::: beats ... mick URUSKY
albrecht DEKKER ::: beats ... michel BONGIOVANNI
tomas DAVIDSSON ::: beats ... michael KOCH
mattias RöNNBLOM ::: beats ... robert MAGLICA
klas MALMSTROM ::: beats ... albert VAN POPPEL
maarten VEENSTRA ::: beats ... keith SPURLOCK
hennie VAN DER SALM ::: beats ... daniel QVARFORDT
jamie ROBERTS ::: beats ... eric BONGIOVANNI
christian HERDE ::: beats ... Pär WORBIS
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... andy HERSHEY
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... bo SIEMSEN (Att.,A) in J 7 Slow and Steady
raymond DE WAARD ::: beats ... jonas HESSLUND

Round 5 (2006-09-23)

nigel BLAIR ::: beats ... thomas NORTH
guy DECROLIER ::: beats ... Dave ANGRISANI
maarten VEENSTRA ::: beats ... tomas DAVIDSSON
jes TOUVDAL ::: beats ... hennie VAN DER SALM
raymond DE WAARD ::: beats ... rich DOMOVIC
mattias RöNNBLOM ::: beats ... jamie ROBERTS
roger SJöGREN ::: beats ... klas MALMSTROM
christian HERDE ::: beats ... elizabeth MANDISHORA
bo SIEMSEN ::: beats ... boudewijn VAN SCHALKWIJK
melvin FALK ::: beats ... eric BONGIOVANNI
andy HERSHEY ::: beats ... robert MAGLICA
michel BONGIOVANNI ::: beats ... daniel QVARFORDT
andreas CARLSSON ::: beats ... albert VAN POPPEL
albrecht DEKKER ::: beats ... christian KOPPMEYER
roderick MOOLENAARS ::: beats ... jurgen NAGEL

Round 6 (2006-09-24)

jes TOUVDAL ::: beats ... albrecht DEKKER
nigel BLAIR ::: beats ... christian HERDE
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... mattias RöNNBLOM (Att.,X) in PBP23 Panzerkeil
maarten VEENSTRA ::: beats ... roderick MOOLENAARS
daniel QVARFORDT ::: beats ... albert VAN POPPEL
jamie ROBERTS ::: beats ... roger SJöGREN
raymond DE WAARD ::: beats ... guy DECROLIER
michel BONGIOVANNI ::: beats ... robert MAGLICA
klas MALMSTROM ::: beats ... hennie VAN DER SALM