Detailed recap of all games for A bridge too far [ARNH_05]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"A bridge too far" (4th edition)
September-2005 Arnhem Neetherlands
44 Players from 11 Countries 121 games played
Winner : françois BOUDRENGHIEN 2nd : mattias RöNNBLOM3rd : jes TOUVDAL

Round 1 (2005-09-15)

chris MAZZEI ::: beats ... torben JøRGENSEN
daniel QVARFORDT ::: beats ... jurgen NAGEL
mattias RöNNBLOM ::: beats ... steve BRASSEUR
andreas CARLSSON ::: beats ... michael KOCH
klas MALMSTROM ::: beats ... albert VAN POPPEL
jeff COYLE ::: beats ... tomas DAVIDSSON
jes TOUVDAL ::: beats ... robert MAGLICA
jean LASNIER ::: beats ... matts DAGERHäLL
bruno NITROSSO ::: beats ... serge LEMAY
darryl LUNDY ::: beats ... paul LEGG
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... christian KOPPMEYER
jamie ROBERTS ::: beats ... guy DECROLIER
albrecht DEKKER ::: beats ... emmanuel DESANOIS
lars KLYSNER ::: beats ... Pär WORBIS
hennie VAN DER SALM ::: beats ... stefan NILSSON
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... maarten VEENSTRA
roger SJöGREN ::: beats ... nigel BLAIR
bo SIEMSEN ::: beats ... stephan PIELHAU
eric BONGIOVANNI ::: beats ... roderick MOOLENAARS
philippe ROHMER ::: beats ... don STONE
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... arnaud BERT (Att.,X) in J 42 Grebbe End
lars THURING ::: beats ... michiel OTTEN

Round 2 (2005-09-16)

daniel QVARFORDT ::: beats ... lars KLYSNER
jurgen NAGEL ::: beats ... matts DAGERHäLL
nigel BLAIR ::: beats ... serge LEMAY
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... boudewijn VAN SCHALKWIJK
christian KOPPMEYER ::: beats ... paul LEGG
darryl LUNDY (Def.,X) ::: beats ... melvin FALK (Att.,A) in SP 52 The Amazing Tominac
arnaud BERT ::: beats ... tomas DAVIDSSON
stefan NILSSON ::: beats ... guy DECROLIER
michael KOCH ::: beats ... maarten VEENSTRA
Pär WORBIS ::: beats ... torben JøRGENSEN
jean LASNIER ::: beats ... albrecht DEKKER
albert VAN POPPEL ::: beats ... don STONE
emmanuel DESANOIS ::: beats ... steve BRASSEUR
bo SIEMSEN ::: beats ... chris MAZZEI
philippe ROHMER ::: beats ... klas MALMSTROM
eric BONGIOVANNI ::: beats ... lars THURING
jes TOUVDAL ::: beats ... andreas CARLSSON
michiel OTTEN ::: beats ... stephan PIELHAU
hennie VAN DER SALM ::: beats ... jeff COYLE
mattias RöNNBLOM ::: beats ... bruno NITROSSO
robert MAGLICA ::: beats ... roderick MOOLENAARS
roger SJöGREN ::: beats ... jamie ROBERTS

Round 3 (2005-09-16)

bruno NITROSSO ::: beats ... jes TOUVDAL
melvin FALK (Att.,A) ::: beats ... jurgen NAGEL (Def.,X) in TAC 7 Piege a Carpiquet (Trap in Carpiquet)
chris MAZZEI ::: beats ... albert VAN POPPEL
torben JøRGENSEN ::: beats ... stephan PIELHAU
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... lars THURING
michiel OTTEN ::: beats ... lars KLYSNER
daniel QVARFORDT ::: beats ... darryl LUNDY
jamie ROBERTS ::: beats ... robert MAGLICA
mattias RöNNBLOM ::: beats ... philippe ROHMER
christian KOPPMEYER ::: beats ... Pär WORBIS
bo SIEMSEN ::: beats ... jean LASNIER
michael KOCH ::: beats ... don STONE
maarten VEENSTRA ::: beats ... tomas DAVIDSSON
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... roger SJöGREN
eric BONGIOVANNI ::: beats ... hennie VAN DER SALM
serge LEMAY ::: beats ... matts DAGERHäLL
roderick MOOLENAARS ::: beats ... guy DECROLIER
andreas CARLSSON ::: beats ... nigel BLAIR
jeff COYLE ::: beats ... stefan NILSSON
klas MALMSTROM ::: beats ... emmanuel DESANOIS
albrecht DEKKER ::: beats ... arnaud BERT
steve BRASSEUR ::: beats ... paul LEGG

Round 4 (2005-09-17)

stefan NILSSON ::: beats ... stephan PIELHAU
klas MALMSTROM ::: beats ... bruno NITROSSO
albert VAN POPPEL ::: beats ... matts DAGERHäLL
andreas CARLSSON ::: beats ... darryl LUNDY
lars THURING ::: beats ... roderick MOOLENAARS
serge LEMAY ::: beats ... robert MAGLICA
Pär WORBIS ::: beats ... don STONE
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... daniel QVARFORDT
jes TOUVDAL ::: beats ... jeff COYLE
jamie ROBERTS ::: beats ... jean LASNIER
torben JøRGENSEN ::: beats ... nigel BLAIR
maarten VEENSTRA ::: beats ... guy DECROLIER
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... roger SJöGREN
lars KLYSNER ::: beats ... emmanuel DESANOIS
albrecht DEKKER ::: beats ... chris MAZZEI
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... hennie VAN DER SALM (Att.,X) in WCW10 Stand and Die
bo SIEMSEN ::: beats ... michiel OTTEN
tomas DAVIDSSON ::: beats ... jurgen NAGEL
mattias RöNNBLOM ::: beats ... eric BONGIOVANNI
christian KOPPMEYER ::: beats ... philippe ROHMER
paul LEGG ::: beats ... arnaud BERT

Round 5 (2005-09-17)

jes TOUVDAL ::: beats ... boudewijn VAN SCHALKWIJK
philippe ROHMER ::: beats ... chris MAZZEI
arnaud BERT ::: beats ... roderick MOOLENAARS
roger SJöGREN ::: beats ... eric BONGIOVANNI
lars THURING ::: beats ... nigel BLAIR
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... bo SIEMSEN
lars KLYSNER ::: beats ... stefan NILSSON
christian KOPPMEYER ::: beats ... daniel QVARFORDT
matts DAGERHäLL ::: beats ... maarten VEENSTRA
bruno NITROSSO ::: beats ... jean LASNIER
don STONE ::: beats ... emmanuel DESANOIS
tomas DAVIDSSON ::: beats ... albert VAN POPPEL
jeff COYLE ::: beats ... michiel OTTEN
torben JøRGENSEN ::: beats ... paul LEGG
darryl LUNDY ::: beats ... hennie VAN DER SALM
mattias RöNNBLOM ::: beats ... andreas CARLSSON
robert MAGLICA ::: beats ... stephan PIELHAU
jamie ROBERTS ::: beats ... klas MALMSTROM
guy DECROLIER ::: beats ... jurgen NAGEL
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... albrecht DEKKER (Att.,X) in A 12 Savoia!

Round 6 (2005-09-18)

boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... philippe ROHMER
jes TOUVDAL ::: beats ... bo SIEMSEN
lars THURING ::: beats ... torben JøRGENSEN
albrecht DEKKER ::: beats ... darryl LUNDY
daniel QVARFORDT ::: beats ... klas MALMSTROM
lars KLYSNER ::: beats ... serge LEMAY
hennie VAN DER SALM ::: beats ... michiel OTTEN
tomas DAVIDSSON ::: beats ... matts DAGERHäLL
bruno NITROSSO ::: beats ... roger SJöGREN
jean LASNIER ::: beats ... chris MAZZEI
maarten VEENSTRA ::: ties w/ ... Pär WORBIS
jurgen NAGEL ::: beats ... albert VAN POPPEL
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... mattias RöNNBLOM
christian KOPPMEYER (Def.,A) ::: beats ... melvin FALK (Att.,X) in FT35 Last Push to Mozhaisk