Detailed recap of all games for A bridge too far [ARNH_04]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"A bridge too far" (3th edition)
October-2004 Arnhem Neetherlands
49 Players from 10 Countries 116 games played
Winner : melvin FALK 2nd : albrecht DEKKER3rd : claes-erik RYDBERG

Round 1 (2004-09-17)

jamie ROBERTS ::: beats ... dirk BEIJARD
paulo FERREIRA ::: beats ... philippe BRIAUX
bo SIEMSEN ::: beats ... serge LEMAY
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... matts DAGERHäLL
luis CALCADA ::: beats ... magnus HINDSBERGER
daniel QVARFORDT ::: beats ... jean LASNIER
torben JøRGENSEN ::: beats ... Pär WORBIS
claes-erik RYDBERG ::: beats ... rodney CALLEN
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... stefan NILSSON
jes TOUVDAL ::: beats ... andreas CARLSSON
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... jean-pascal PAOLI (Att.,X) in TAC72 Engaement pour un tour (Combat for a Tower)
lars THURING ::: beats ... eric CHAZOTTES
albrecht DEKKER ::: beats ... mattias RöNNBLOM
christian KOPPMEYER ::: beats ... tomas DAVIDSSON
lee CONNER ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE
bruno NITROSSO ::: beats ... robert MAGLICA
philippe ROHMER ::: beats ... P. NILSSON
louis MANIOS ::: beats ... klas MALMSTROM
michael KOCH ::: beats ... steve BRASSEUR
roger SJöGREN ::: beats ... bernardo PIGNATELLI
lluis SAGAZ ::: beats ... roderick MOOLENAARS
randy ROSSI ::: beats ... albert VAN POPPEL
hennie VAN DER SALM ::: beats ... vincent BOYKO
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... chris MILNE

Round 2 (2004-09-17)

albrecht DEKKER ::: beats ... lars THURING
bo SIEMSEN ::: beats ... philippe ROHMER
magnus HINDSBERGER ::: beats ... tomas DAVIDSSON
randy ROSSI ::: beats ... boudewijn VAN SCHALKWIJK
jes TOUVDAL ::: beats ... paulo FERREIRA
robert MAGLICA ::: beats ... roderick MOOLENAARS
daniel QVARFORDT ::: beats ... hennie VAN DER SALM
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... torben JøRGENSEN (Att.,A) in OB13 The Cat's Lair
lluis SAGAZ ::: beats ... roger SJöGREN
P. NILSSON ::: beats ... michiel OTTEN
claes-erik RYDBERG ::: beats ... michael KOCH
christian KOPPMEYER ::: beats ... bruno NITROSSO
alexandre ROUSSE-LACORDAIRE ::: beats ... stefan NILSSON
jamie ROBERTS ::: beats ... louis MANIOS
jean-pascal PAOLI ::: beats ... serge LEMAY
klas MALMSTROM ::: beats ... jean LASNIER
mattias RöNNBLOM ::: beats ... eric CHAZOTTES
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... luis CALCADA
philippe BRIAUX ::: beats ... Pär WORBIS
chris MILNE ::: beats ... steve BRASSEUR
rodney CALLEN ::: beats ... bernardo PIGNATELLI
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... lee CONNER
andreas CARLSSON ::: beats ... vincent BOYKO
dirk BEIJARD ::: beats ... matts DAGERHäLL

Round 3 (2004-09-18)

michiel OTTEN ::: beats ... bernardo PIGNATELLI
torben JøRGENSEN ::: beats ... robert MAGLICA
hennie VAN DER SALM ::: beats ... jean-pascal PAOLI
luis CALCADA ::: beats ... michael KOCH
jamie ROBERTS ::: beats ... christian KOPPMEYER
steve BRASSEUR ::: beats ... vincent BOYKO
jean LASNIER ::: beats ... stefan NILSSON
philippe BRIAUX ::: beats ... magnus HINDSBERGER
claes-erik RYDBERG ::: beats ... bo SIEMSEN
mattias RöNNBLOM ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE
lars THURING ::: beats ... chris MILNE
P. NILSSON ::: beats ... dirk BEIJARD
françois BOUDRENGHIEN ::: beats ... daniel QVARFORDT
boudewijn VAN SCHALKWIJK ::: beats ... louis MANIOS
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... lluis SAGAZ
serge LEMAY ::: beats ... tomas DAVIDSSON
melvin FALK (Att.,A) ::: beats ... jes TOUVDAL (Def.,X) in MLR03 Mooshof Melee
bruno NITROSSO ::: beats ... lee CONNER
Pär WORBIS ::: beats ... eric CHAZOTTES
klas MALMSTROM ::: beats ... rodney CALLEN
albrecht DEKKER ::: beats ... randy ROSSI
philippe ROHMER ::: beats ... andreas CARLSSON
matts DAGERHäLL ::: beats ... roderick MOOLENAARS

Round 4 (2004-09-18)

lluis SAGAZ ::: beats ... klas MALMSTROM
vincent BOYKO ::: beats ... eric CHAZOTTES
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... albrecht DEKKER (Att.,A) in OB 8 Bloody Bobruisk
alexandre ROUSSE-LACORDAIRE ::: beats ... Pär WORBIS
andreas CARLSSON ::: beats ... louis MANIOS
stefan NILSSON ::: beats ... tomas DAVIDSSON
matts DAGERHäLL ::: beats ... albert VAN POPPEL
randy ROSSI ::: beats ... hennie VAN DER SALM
lee CONNER ::: beats ... chris MILNE
philippe ROHMER ::: beats ... mattias RöNNBLOM
bruno NITROSSO ::: beats ... torben JøRGENSEN
claes-erik RYDBERG ::: beats ... françois BOUDRENGHIEN
serge LEMAY ::: ties w/ ... michael KOCH
bo SIEMSEN ::: beats ... lars THURING
steve BRASSEUR ::: beats ... rodney CALLEN
philippe BRIAUX ::: beats ... P. NILSSON
jamie ROBERTS ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
jes TOUVDAL ::: beats ... luis CALCADA
jean-pascal PAOLI ::: beats ... magnus HINDSBERGER
jean LASNIER ::: beats ... robert MAGLICA
daniel QVARFORDT ::: beats ... paulo FERREIRA
christian KOPPMEYER ::: beats ... boudewijn VAN SCHALKWIJK

Round 5 (2004-10-01)

lars THURING ::: beats ... torben JøRGENSEN
paulo FERREIRA ::: beats ... klas MALMSTROM
eric CHAZOTTES ::: beats ... tomas DAVIDSSON
steve BRASSEUR ::: beats ... andreas CARLSSON
bo SIEMSEN ::: beats ... luis CALCADA
roderick MOOLENAARS ::: beats ... magnus HINDSBERGER
randy ROSSI ::: beats ... jes TOUVDAL
daniel QVARFORDT ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
matts DAGERHäLL ::: beats ... alexandre ROUSSE-LACORDAIRE
roger SJöGREN ::: beats ... jean-pascal PAOLI
P. NILSSON ::: beats ... michael KOCH
stefan NILSSON ::: beats ... serge LEMAY
albrecht DEKKER ::: beats ... jamie ROBERTS
jean LASNIER ::: beats ... boudewijn VAN SCHALKWIJK
robert MAGLICA ::: beats ... vincent BOYKO
rodney CALLEN ::: beats ... michiel OTTEN
chris MILNE ::: beats ... bernardo PIGNATELLI
christian KOPPMEYER ::: beats ... philippe ROHMER
hennie VAN DER SALM ::: beats ... Pär WORBIS
lluis SAGAZ ::: beats ... bruno NITROSSO
melvin FALK (Att.,A) ::: beats ... claes-erik RYDBERG (Def.,X) in A111 Cattern's Position
lee CONNER ::: beats ... mattias RöNNBLOM
philippe BRIAUX ::: beats ... françois BOUDRENGHIEN